MaremmaVrienden.nl

Rasvereniging Berghond van de Maremmen en Abruzzen

STATUTEN Vereniging Maremma Vrienden

 

ARTIKEL 1. NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR

 1. De Vereniging draagt de naam Maremma Vrienden en wordt in deze statuten aangeduid als: “de Vereniging”.
 2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente Rucphen.
 3. De Vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.

 

ARTIKEL 2. DOEL EN MIDDELEN

 1. De Vereniging heeft ten doel:
 2. de instandhouding en verbetering van het ras de Berghond van de Maremmen

en Abruzzen, hierna te noemen ‘Maremma’;

 1. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 2. het bevorderen van de oorspronkelijke werkeigenschappen als kuddebeschermer;
 3. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van het ras.
 4. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 5. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken, tentoonstellen en opvoeden van Maremma’s;
 6. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen, workshops en cursussen;
 7. het bijhouden van een register van raszuivere honden en het bevorderen van het inschrijven van nesten in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB);
 8. het registreren en monitoren van uitslagen van onderzoeken van de Maremma betreffende de aanwezigheid van (erfelijk) bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Maremma, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 9. het uitgeven van een nieuwsbrief;
 10. het organiseren van exposities;
 11. het begeleiden en adviseren van startende fokkers;
 12. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 13. het, daar waar mogelijk, contact te leggen met andere rasverenigingen en zusterorganisaties in binnen- en buitenland en een goede samenwerking te zoeken;
 14. het bevorderen van een goede communicatie tussen de leden;
 15. andere wettige middelen, bevorderlijk voor het gestelde doel, mits niet in strijd met de regelgeving van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen: de “Raad van Beheer”.

 

ARTIKEL 3. VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER

 1. De Vereniging conformeert zich aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De Vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de Vereniging zijn jegens de Vereniging mutatis mutandis tot hetzelfde gehouden als waartoe de Vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De Vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de Vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de Vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 4. VERENIGINGSJAAR

 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

ARTIKEL 5. LEDEN

 1. De leden van de Vereniging worden onderscheiden in Algemene Leden en Gezinsleden.
 2. De Vereniging kent daarnaast Begunstigers.
 3. Algemene Leden en Gezinsleden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen.
 4. Begunstigers kunnen aan de door de Vereniging georganiseerde evenementen deelnemen, doch betalen zij dan de voor deze evenementen geldende tarieven voor niet-leden

 

ARTIKEL 6. ALGEMENE LEDEN

 1. Algemene Leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.

ARTIKEL 7. GEZINSLEDEN

 1. Gezinsleden ontvangen indien gewenst een nieuwsbrief en betalen een verminderde contributie.
 2. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd/geregistreerd partner zijn van een lid of met een lid duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten.
 3. Een Gezinslid wordt van rechtswege Algemeen Lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

 

ARTIKEL 8. BEGUNSTIGERS

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 3. Voor Begunstigers komen in aanmerking, personen woonachtig in het buitenland, die geen activiteiten willen of kunnen bijwonen, maar wel de nieuwsbrief wensen te ontvangen.

 

ARTIKEL 9. TOELATING VAN LEDEN

 1. Het bestuur beslist over de toelating van Algemene Leden, Gezinsleden en Begunstigers nadat zij zich als zodanig schriftelijk of elektronisch hebben aangemeld.
 2. Zij aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als lid worden geweigerd.
 3. Zij, van wie om enigerlei andere reden redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden de aanmelding tot toelating als een Algemeen lid danwel Gezinslid of Begunstiger te accepteren, kunnen als lid geweigerd worden.
 4. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden voor het houden van een Algemene Vergadering wordt ontvangen.
 5. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering bezwaar op de Algemene Vergadering open. De Algemene Vergadering kan ook uit eigen beweging alsnog tot toelating besluiten.

 

ARTIKEL 10. AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap van Algemene Leden, Gezinsleden en Begunstigers vangt aan met de dag volgende op hun toelating.

 

ARTIKEL 11. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de Vereniging;
 4. door ontzetting.

 

ARTIKEL 12. OPZEGGING DOOR HET LID

 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk of elektronisch aan het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 28, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke of elektronische opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt;
 3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daaropvolgende jaar.
 4. Er vindt geen restitutie van contributie plaats, indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt opgezegd.

 

ARTIKEL 13. OPZEGGING DOOR DE VERENIGING

 1. Opzegging door de Vereniging is slechts mogelijk indien:
 2. het lid zijn verplichtingen tegenover de Vereniging niet nakomt;
 3. aan het lid door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
 4. om een andere reden van de Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 5. De opzegging geschiedt door het bestuur.
 6. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a. wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 7. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
 8. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.
 9. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 28, lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen.
 10. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.

 

ARTIKEL 14. ONTZETTING

 1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:
 2. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde

besluiten van de Vereniging;

 1. het lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
 3. Artikel 13, vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 15. SCHORSING

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, vijfde lid en artikel 14, derde lid kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden geschorst indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de Vereniging dan wel de Vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
 2. Artikel 13, lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 16. ORGANEN

De Vereniging kent:

 1. een bestuur;
 2. een Algemene Vergadering;
 3. een kascommissie, tenzij een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 Burgerlijk Wetboek een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in artikel 33 lid 1.

 

ARTIKEL 17. SAMENSTELLING BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De benoeming geschiedt uit de Algemene leden en Gezinsleden woonachtig in Nederland.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf leden. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

ARTIKEL 18. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
 3. door periodieke aftreding;
 4. door bedanken;
 5. door ontslag;
 6. door oplegging van een straf door het Tuchtcollege voor de Kynologie.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval bedoeld in het eerste lid onder b, aan het einde van de in artikel 19, eerste lid, bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c, eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.

 

ARTIKEL 19. PERIODIEKE AFTREDING

 1. Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster.
 2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat:
 3. ieder bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen;
 4. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren aftreden, maar in ieder geval nimmer alle drie gelijktijdig;
 5. zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de plaats van hun voorganger innemen.
 6. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.

 

ARTIKEL 20. SCHORSING EN ONTSLAG

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

ARTIKEL 21. VERVULLING TUSSENTIJDSE VACATURES

 1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
 2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.
 3. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig voorzien door de persoon of personen die daartoe – nadat zij zich daarvoor bereid hebben verklaard – jaarlijks worden benoemd door het bestuur. Deze persoon of personen wordt/worden als degene(n) die ingevolge de onderhavige statutaire regeling is/zijn aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

 

ARTIKEL 22. BESTUURSFUNCTIES

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functies van voorzitter en secretaris en die van voorzitter en penningmeester zijn onverenigbaar. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd, in welk geval het bestuur een derde persoon uit zijn midden aanwijst om in het dagelijks bestuur zitting te nemen
 2. Het bestuur voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing.

 

ARTIKEL 23. BESTUURSTAKEN, -BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN BESTUURDERS

 1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
 2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
 3. Ieder lid van het bestuur is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de Vereniging. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als hiervoor in dit lid bedoeld. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

 

ARTIKEL 24. BESLUITVORMING BESTUUR

 1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.
 2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
 3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.

 

ARTIKEL 25. MANDATERING EN DELEGATIE VAN BESTUURSTAKEN EN BEVOEGDHEDEN

 1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven.
 2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
 3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoeld in artikel 42.
 4. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

 

ARTIKEL 26. VERTEGENWOORDIGING

 1. De bevoegdheid om de Vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
 2. het bestuur;
 3. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
 4. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
 5. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.
 6. Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van artikel 22 aangewezen vervanger.

 

ARTIKEL 27. GELDMIDDELEN

De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. cursusgelden;
 3. inschrijf- en entreegelden voor evenementen;
 4. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 5. overige baten.

 

ARTIKEL 28. CONTRIBUTIE

 1. Alle Algemene Leden en Gezinsleden en zijn aan de Vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
 2. Alle Begunstigers zijn aan de Vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het minimumbedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld 3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
 3. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.
 4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.

 

ARTIKEL 29. BEGROTING

 1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
 2. De ontwerpbegroting wordt aan de stemgerechtigde leden ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad dan wel nieuwsbrief.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting werd voorzien.
 4. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de ontwerpbegroting.

 

ARTIKEL 30. BESTUURSVERSLAG

 1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
 2. Het bestuursverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Artikel 29, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 31. BOEKHOUDING

 1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende zeven jaren.

 

ARTIKEL 32. REKENING EN VERANTWOORDING

 1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de Vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat Verenigingsjaar.
 2. Artikel 29, tweede lid, en artikel 30, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
 4. Artikel 31, tweede lid, is van toepassing.

 

ARTIKEL 33. KASCOMMISSIE

 1. Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de Algemene Vergadering te benoemen kascommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascommissie.
 2. Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.
 3. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Algemene Vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
 4. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

 

ARTIKEL 34. DE ALGEMENE VERGADERING

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van het voorafgaande Verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:
 3. het bestuursverslag, bedoeld in artikel 30;
 4. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 32;
 5. de verklaring van de accountant als bedoeld in art 33 lid 1, danwel in het geval dat kascommissie als bedoel in art 33 lid 1 is benoemd: het verslag van de kascommissie;
 6. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar;
 7. de begroting, bedoeld in artikel 29, tenzij deze al is vastgesteld;
 8. de voorziening in vacatures binnen het bestuur.
 9. De Algemene Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen, van vier tot zes maanden.
 10. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste tien stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.
 11. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in de nieuwsbrief.

 

ARTIKEL 35. BIJEENROEPING

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Het bestuur is bevoegd om te bepalen dat de Algemene Vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg, waarbij een Algemene Vergadering die uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is, eerst zal kunnen worden gehouden na inwerkingtreding van de Wet digitale Algemene Vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen.
 2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in de nieuwsbrief kan worden opgenomen.
 3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten. Indien de Algemene Vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg dient in de oproeping tevens de procedure voor deelname aan de Algemene Vergadering te worden vermeld en de uitoefening van het stemrecht door middel van het elektronisch communicatiemiddel.
 4. Indien ingevolge artikel 34, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en opeen termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

 

ARTIKEL 36. TOEGANG EN STEMRECHT

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle Algemene Leden en Gezinsleden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. Indien het royement

bekrachtigd wordt, dient het lid terstond de vergadering te verlaten.

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
 2. Ieder lid van de Vereniging heeft, mits zijn contributie van het lopende verenigingsjaar is voldaan, het recht bij stemmingen telkens één stem uit te brengen. Geschorste leden hebben geen stemrecht.
 3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk of elektronisch worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.
 4. Stemgerechtigden dienen een leeftijd te hebben van minimaal achttien (18) jaar.

 

ARTIKEL 37. VOORZITTERSCHAP EN NOTULERING

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
 2. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan.
 3. Bij toepassing van artikel 34, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 4. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in de nieuwsbrief of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

 

ARTIKEL 38. BESLUITVORMING

 1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Waar in deze statuten sprake is van stemmen die mondeling of schriftelijk worden uitgebracht in de Algemene Vergadering wordt daaronder ook verstaan stemmen die worden uitgebracht via het elektronisch communicatiemiddel. Indien de Algemene Vergadering tevens of uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is gemaakt kunnen derhalve ook de stemmen zoals hierna in de volgende leden van dit artikel is vermeld alsdan via het elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht. Indien de Algemene Vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg is vereist dat de leden via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, het stemrecht kunnen uitoefenen en via een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, alsmede daaraan kunnen deelnemen.
 2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
 3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
 4. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
 5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.
 6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf stemgerechtigde leden dat verlangen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen.

 

ARTIKEL 39. STEMMINGEN OVER PERSONEN

 1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.
 2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 3. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
 4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.

 

ARTIKEL 40. VASTSTELLING BESLUITVORMING

 1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

ARTIKEL 41. REGLEMENTEN

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
 2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement.
 3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.

 

ARTIKEL 42. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens grove schuld of nalatigheid is de Vereniging tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de Vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de Vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

 

ARTIKEL 43. STATUTENWIJZIGING

 1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
 2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter-inzage-legging op de hoogte gesteld.
 3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 35 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad dan wel de nieuwsbrief, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
 4. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten uiterlijk één week, danwel vier dagen bij latere toezending, voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden is toegezonden, worden ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningtermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden die daarom hebben verzocht, dan worden ook de ingediende amendementen alleen aan deze leden toegezonden.
 5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

 

ARTIKEL 44. ONTBINDING

 1. De Vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
 2. Als de vereniging wordt opgeheven en er blijft een positief saldo over, dan wordt dat niet aan de leden teruggegeven. Een eventueel batig saldo zal worden gebruikt ten behoeve van doelstellingen gelijkend op het doel van de Vereniging.
 3. Als er bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd, doet het bestuur de financiële afhandeling.
 4. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

 

ARTIKEL 45. SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin noch deze statuten noch de wettelijke bepalingen omtrent rechtspersonen/verenigingen (met inbegrip van de bepalingen van regelend recht) voorzien, beslist de Algemene Vergadering, tenzij het een aangelegenheid betreft die valt onder het begrip “bestuur” in welk geval het bestuur beslist.

VRAGEN ?

Heeft u vragen over de Vereniging Maremma Vrienden 

of over de Maremma in het algemeen? 

Stel ze gerust.