MaremmaVrienden.nl

Rasvereniging Berghond van de Maremmen en Abruzzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Maremma Vrienden

ARTIKEL 1. TOELATING VAN LEDEN

 1. Zij die als lid tot de Vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke of electronische aanmelding hun naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.
 2. Elke aanvraag om lid te worden, wordt binnen 10 werkdagen bevestigd met een ontvangstbevestiging.
 3. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld die het bestuur tot zijn besluit hebben geleid.

ARTIKEL 2. OPZEGGING, ONTZETTING EN SCHORSING

 1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de artikelen 13, 14 of 15 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.
 2. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld om door het bestuur te worden gehoord. Indien betrokkene afziet van deze mogelijkheid, danwel zonder geldige reden niet verschijnt, zal het bestuur besluiten op basis van het gestelde in het bezwaarschrift. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten
 3. Indien het bestuur definitief besluit tot opzegging of ontzetting staat het lid bezwaar open tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering alwaar het bezwaar van het lid tegen het besluit van het bestuur wordt geagendeerd.
 4. Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefeningen van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het bezwaar wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het bezwaar aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.

ARTIKEL 3. CONTRIBUTIE

 1. De contributie dient jaarlijks vóór 31 december op een door het bestuur te bepalen wijze te worden voldaan.
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.
 3. Zij die na 15 oktober als lid worden toegelaten, betalen geen contributie voor de rest van het lopende verenigingsjaar. Zij dienen echter wel meteen de contributie voor het volgend kalenderjaar te voldoen.

ARTIKEL 4. VOORZITTER

 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. De voorzitter leidt, behoudens het gestelde in artikel 39 lid 1 van de statuten, de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen waarin hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt.
 3. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. De voorzitter verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

ARTIKEL 5. SECRETARIS

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling aan het bestuur en de voorzitter voor.
 2. De secretaris maakt de notulen op van bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden.
 3. De secretaris houdt een presentielijst van aanwezige leden op vergaderingen bij.
 4. De secretatis stelt jaarlijks het bestuursverslag samen, dat na goedkeuring door en namens het bestuur in de Algemene Vergadering aan de orde wordt gesteld.
 5. De secretaris heeft de verantwoordelijkheid, de zorg en het beheer over de verenigingsarchieven.
 6. De secretaris deelt alle ingekomen en uitgaande stukken op de gemeenschappelijke locatie (op een fysieke locatie dan wel in de Cloud) waar alle bestuursleden toegang toe hebben, en maakt een korte opsomming van de laatst ingekomen en uitgaande stukken voor de vergadering.
 7. Het bestuur kan – met inachtneming van art. 22 van de Statuten – besluiten dat een deel van de werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

ARTIKEL 6. PENNINGMEESTER

 1. De penningmeester ziet toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie van de leden en zorgt zo nodig voor tijdige aanmaning.
 2. De penningmeester is belast met behoorlijke verzorging van de boekhouding en behoorlijk beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
 3. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
 4. De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten op, die na goedkeuring door en namens het bestuur in de Algemene Vergadering aan de orde worden gesteld.
 5. De penningmeester legt op de Algemene Vergadering, namens het bestuur, een begroting ter vaststelling voor.
 6. De penningmeester legt op de Algemene vergadering namens het bestuur volledige rekening en verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

ARTIKEL 7 BESTUURSVERGADERINGEN

 1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken van tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
 3. De agenda vermeldt de te behandelende onderwerpen. Eventueel van belang zijnde stukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op een verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
 4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan er ter vergadering slechts een besluit genomen worden indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt.
 5. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd.

 ARTIKEL 8. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

 1. Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.

ARTIKEL 9. COMMISSIES

 1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de statuten worden door het bestuur benoemd en zijn aan het bestuur verantwoording schuldig.
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

ARTIKEL 10. KASCOMMISSIE; TUSSENTIJDS ONDERZOEK

 1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 33, tweede en derde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.
 2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
 3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

ARTIKEL 11. ALGEMENE VERGADERING; AGENDAPUNTEN EN VOORSTELLEN

 1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
 2. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt ‘Ingekomen stukken’ mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een andere agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
 3. Ieder lid kan ter vergadering over hetzelfde agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van de behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van een beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige leden mede wordt ondersteund.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slecht onderwerp van beraadslaging indien deze door tenminste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in de ledenmail bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

ARTIKEL 12. ALGEMENE VERGADERING: STEMMINGEN

 1. Een in een Algemene Vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.
 2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed is.

ARTIKEL 13. GEDRAGSCODE

 1. Van de leden van de Vereniging wordt verwacht dat zij handelen in overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het VerenigingsFokReglement en alle verdere besluiten van de vereniging.
 2. Van de leden van de Vereniging wordt verwacht dat zij zich op evenementen en vergaderingen van de vereniging respectvol en sportief gedragen ten opzichte van alle andere aanwezigen.
 3. De leden van de Vereniging zorgen ervoor dat zij de vereniging of haar leden niet benadelen.
 4. De leden van de Vereniging laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over de andere leden, keurmeesters, collega fokkers, andermans honden, andere kynologische verenigingen of instanties.
 5. Indien een lid zich niet houdt aan bovenstaande regels treedt artikel 13 lid 1 aanhef en onder c van de statuten in werking.

ARTIKEL 14. NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING

 1. Het bestuur bevordert, dat tenminste drie maal per jaar een ledenmail of Nieuwsbrief van de Vereniging verschijnt.
 2. Het bestuur kan op grond van artikel 25 van de statuten een redactiecommissie benoemen, bestaande uit een bestuurslid als gedelegeerde van het bestuur en ten minste één lid dat al dan niet tevens bestuurslid is.
 3. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist omtrent de plaatsing van advertenties.

ARTIKEL 15. VERGOEDINGEN

 1. Het bestuur bepaalt welke bestuurskosten binnen de door de Algemene Vergadering vastgestelde begroting ten laste van de Vereniging komen.
 2. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. Indien kosten in december worden gemaakt dienen zij uiterlijk vóór 15 januari het jaar daarop gedeclareerd te worden.
 3. De vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer, of een maximum van de wettelijke vastgestelde kilometervergoeding. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
 4. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.

ARTIKEL 16. INTRODUCTIE

 1. Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan.
 2. Op introductie bij een Algemene Vergadering is echter uitsluitend artikel 36, tweede lid, der statuten van toepassing.

ARTIKEL 17. ONVOORZIENE GEVALLEN

 1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.

VRAGEN ?

Heeft u vragen over de Vereniging Maremma Vrienden 

of over de Maremma in het algemeen? 

Stel ze gerust.